Terms of service

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby dooxmail.com (dále jen „VOP“)

 1. Úvodní ustanovení

  1. Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek uživateli službu dooxmail.com, která sestává se ze sady on-line nástrojů a prostředků k vytvoření, vedení, odesílání a správě e-mailové marketingové kampaně (dále jen „Služba“).
  2. Poskytovatelem Služby je společnost Galevi s.r.o., IČ 28883586, se sídlem Plzenska 1270 /121, Praha 5 (dále jen „Poskytovatel“).
  3. Uživatelem Služby je každá osoba, která v souladu s těmito VOP provedla registraci (dále jen
  4. „Uživatel“). Uživatelem může být pouze osoba plně svéprávná. Registrací Uživatele vzniká mezi stranami smluvní vztah upravený těmito VOP.
  5. Služba bude zprovozněna na základě úspěšné registrace provedené uživatelem způsobem popsaným níže v článku 2. „Založení účtu a registrace Uživatele“.
 2. Založení účtu a registrace Uživatele
  1. Podmínkou pro využívání Služby je provedení registrace, v rámci níž Uživatel souhlasí s těmito VOP a kterou Uživatel může provést těmito způsoby:
   1. prostřednictvím vyplnění a odeslání registračního formuláře na webových stránkách Poskytovatele www.dooxmail.com. Okamžikem odeslání je také uzavřena smlouva mezi Poskytovatelem a uživatelem o poskytnutí Služby, která se řídí těmito VOP;
   2. prostřednictvím vyplnění a odeslání „Žádosti o zřízení účtu“ dostupné v rámci partnerského programu; Tímto dnem je uzavřena smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem o poskytnutí Služby, která se řídí těmito VOP;
   3. ostatními způsoby, které Poskytovatel v daném okamžiku nabízí s tím, že Uživatel v rámci své registrace za účelem jejího dokončení musí vždy souhlasit se zněním těchto VOP.
  2. Uživatel má povinnost vyplnit v rámci registrace správné a úplné údaje o své osobě, zejména ty, které Poskytovatel považuje za povinné a které jsou takto označeny a následně je aktualizovat, měnit a doplňovat dle platného stavu. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služby změnit rozsah povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli v případě, že toto bude vyžadováno v souvislosti s využíváním Služby, nebo ze zákonných důvodů. Bez poskytnutí těchto dalších dodatečných údajů potom nemůže být Služba řádně poskytována, což Uživatel bere na vědomí.
 3. Podmínky poskytování Služby
  Poskytovatel poskytuje Uživateli Službu za níže uvedených podmínek.
  Kromě případů výslovně uvedených v těchto VOP Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoli informace vztahující se k poskytnuté Službě, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli účelům odporujícím těchto VOP nebo právním předpisům. Uživatel nesmí Službu využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo Služby třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem.

  Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto VOP není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele způsobem, kterým by došlo k porušení platných právních předpisů nebo dobrého jména Poskytovatele.
  Poskytovatel je povinen zabezpečit technické prostředí s odpovídajícími technickými parametry, které budou umožňovat bezproblémový chod Služby.
  Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu serveru, které jsou technického charakteru, je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění Služby a o výpadku serveru informovat uživatele, to však pouze v případě, že výpadek bude delší než 24 hod.
  Uživatel bere na vědomí, že je poskytovatel oprávněn omezit nebo zcela přerušit Službu z důvodu plánovaných odstávek serveru kvůli údržbě tohoto serveru a to tak, že odstávka serveru z důvodu jeho údržby:
  bude provedena převážně v nočních hodinách, tedy v době od 22.00 do 06.00 hodin, pokud tomu
  nebrání vážné provozní důvody,
  odstávka serveru Poskytovatele z důvodu údržby serveru bude předem zveřejněna na serveru Poskytovatele nebo předem oznámena Uživateli e-mailem,
  odstávka serveru Poskytovatele z důvodu údržby tohoto serveru bude maximálně dvakrát za kalendářní měsíc, pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody.

 4. Práva a povinnosti Uživatele
  Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že:
  je plně svéprávný,
  veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  nebude používat Službu v rozporu s právními předpisy České republiky a Evropské Unie.
  v případě, že Uživatel zamýšlí využít Službu i mimo území Evropské Unie, zavazuje se využívat Službu v souladu právními předpisy příslušných států, v takovém případě bere na vědomí, že Služba nemusí splňovat všechny zákonné náležitosti států mimo Evropskou Unii.
  se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s těmito VOP, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
  Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zavazuje, že:

  neprovede registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů České republiky a Evropské Unie,
  nebude používat Službu, pokud by jejím použitím ze strany uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
  bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena,
  pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,
  zajistí důvěrnost a nezneužije veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,
  pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí
  Poskytovateli,
  nebude se v souvislosti s užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,
  nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě)
  Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, těmito VOP, s oprávněnými zájmy Poskytovatele a s obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. Uživatel v této souvislosti výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil s právními předpisy vztahujícími se k poskytování Služby, tj. zejména s obsahem zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen
  „ZNSIS“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen
  „ZOS“).
  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Toto ustanovení se vztahuje výlučně na spotřebitele, jak jej definuje ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy na každého člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Společností nebo s ní jinak jedná. Nevztahuje se na případy, kdy osoba, která uzavřela s Poskytovatelem smlouvu, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání Zboží/výrobku v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  Uživatel je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.
  Uživatel zejména není oprávněn:
  získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů Služby i služeb a produktů třetích osob,
  zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby,
  užívat svůj uživatelský účet pro rozesílání nevyžádaných e-mailů (spamů, hoaxů apod.), virů nebo jiného obsahu, který je v rozporu s právními předpisy, je obtěžující, charakterizován jako agresivní obchodní praktika ve smyslu Přílohy č. 2 ZOS nebo v rozporu s dobrými mravy,
  vyvolat dojem, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet uživatelské účty, jejichž parametry mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly,
  používat uživatelský účet ke sdílení nebo výměně dat prostřednictvím technologie Peer To Mail (např. peer2mail, OpenP2M, apod.).

  Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat Poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah uživatele, který zejména:

  porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob,
  vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž mohou poškodit dobrou pověst nebo ohrozit chod nebo rozvoj podniku soutěžitele,
  obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné,
  obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele,
  obsahuje jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek,
  obsahují jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody,
  obsahuje jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
  obsahuje jakékoli části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků,
  obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku,
  umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,
  obsahuje nepravdivý nebo klamavý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
  podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím,
  popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti,
  jsou v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.

  Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel v souladu s ustanovením §§ 3, 4, a 5 ZNSIS zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Uživatele.
  Uživatel odpovídá Poskytovateli za škodu, která by mu vznikla v souvislosti s porušením povinností Uživatele, jak jsou stanoveny těmito VOP.

 5. Cena a platební podmínky
  Cena za užívání Služby je stanovena dle aktuálního platného ceníku umístěného na adrese www.dooxmail.com, případně v souvisejících podsekcích (dále jen „Ceník“) nebo na základě individuální dohody mezi Poskytovatelem a Uživatelem. K ceně služby je vždy přičteno DPH v zákonné výši.
  Poskytovatel informuje uživatele o změně ceny služby, pokud se ho tato týká.
  Cena za službu se odvíjí od sjednaného typu účtu, přičemž Poskytovatel si vyhrazuje právo nabízet pouze některé typy účtů. Za tímto účelem Poskytovatel rozlišuje čtyři typy účtů:
  Kreditový účet,
  Paušální účet podle počtu kontaktů v adresáři,
  Paušální účet podle počtu odeslaných e-mailů,
  Roční předplatné,
  Individuální účet.

   

  Kreditový účet
  Cena za Službu je splatná na základě tzv. pro forma faktury vystavené vždy po doručení objednávky příslušného počtu kreditů a je splatná nejpozději do 5 ti dnů ode dne vystavení. Konkrétní datum splatnosti je uvedeno vždy na příslušné pro forma faktuře. Faktura je v den vystavení zaslána e- mailem Uživateli a považuje se za doručenou následujícím dnem. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost prodlužuje o počet dnů prodlení.
  Objednaný počet kreditů je připsán na zákaznický účet nejpozději první pracovní den po přijetí celé platby Ceny Služby na účet Poskytovatele.
  Platnost kreditového zůstatku je 12 měsíců od posledního dobití. Dobitím se rozumí placené navýšení kreditového zůstatku na účtu Uživatele. Navýšení kreditového zůstatku ze strany Poskytovatele, jemuž nepředcházela platba ze strany Uživatele nelze v tomto případě považovat za dobití kreditů. Pokud nedojde v době 12 měsíců od posledního nabití k opětovnému navýšení kreditového zůstatku, zbylé kredity propadají ve prospěch Poskytovatele. Za takto propadlé kredity nelze požadovat vrácení finančních prostředků ani jinou kompenzaci.
  Paušální účet podle počtu kontaktů v adresáři
  Cena za službu je splatná na základě faktury vystavené na konci zúčtovacího období a je splatná do 15ti dnů ode dne vystavení, není-li v konkrétním případě mezi Uživatelem a Poskytovatelem ujednáno jinak. Faktura je v den vystavení zaslána e-mailem Uživateli a považuje se za doručenou následujícím dnem. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost prodlužuje o počet dnů prodlení.
  Zúčtovacím obdobím je jeden kalendářní měsíc. Pro účely odvodů daně z přidané hodnoty se datem zdanitelného plnění vždy stává poslední den v zúčtovacím období, za které je faktura vystavena.
  V případě registrace Uživatele v průběhu zúčtovacího období, je cena za toto zúčtovací období krácena o počet dnů, které uplynuly od začátku zúčtovacího období do dne předcházejícímu dni registrace Uživatele.
  Cena za zúčtovací období je stanovena v tzv. cenových pásmech dle Ceníku na základě počtu unikátních kontaktů (kontaktních e-mailových adres), které má Uživatel v daném období zaevidovaných ve Službě.
  Výpočet počtu unikátních kontaktů v rámci zúčtovacího období probíhá zpětně na konci období, přičemž příslušné cenové pásmo je stanoveno jako minimální možné příslušejícímu reálnému počtu unikátních kontaktů. Přechod mezi pásmy je automatický, není-li sjednáno jinak, nebo nejedná-li se o roční předplatné. Cena za jednotlivá období se proto může lišit i v případě, že počet odeslaných e-mailových zpráv je shodný, nebo dokonce nulový.
  Každé cenové pásmo má kromě základní ceny i cenu za překročení limitu počtu odeslaných e- mailových zpráv. Limity jednotlivých pásem a ceny za překročení jsou uvedeny v ceníku Služby.
  Pro vyloučení pochyb následuje popis principu výpočtu ceny „Paušálního účtu podle počtu kontaktů v adresáři“:

  Za rozhodný počet kontaktů se považují unikátní e-mailové adresy v účtu Uživatele, jejichž přehled je možné získat v tzv. Adresáři.
  Zařazení či nezařazení do jednotlivých distribučních skupin – tzv. Kontakt listů, nemá na výši ceny žádný vliv. Tj. Zařadí-li Uživatel některé e-mailové adresy do vícero Kontakt listů, cena zůstává stejná. Poskytovatel výslovně upozorňuje Uživatele, že e-mailové adresy se mohou nacházet v Adresáři i v případě smazání všech Kontakt listů – jedná se o tzv. nepřiřazené kontakty.
  E-mailové adresy, u kterých prokazatelně dochází k neplatnosti (např. na ně nelze doručit zpráva s tzv. tvrdou chybou) jsou v Adresáři označeny – takové adresy Poskytovatel nezapočítává do celkového počtu a ponechává je v systému zdarma, přičemž systém je automaticky vynechává ze všech následujících rozesílek. Jedná se o funkcionalitu zaměřenou na prevenci proti SPAMu.
  V případě, že Uživatel provádí v průběhu zúčtovacího období změnu počtu e-mailových adres v Adresáři – tj. přidává nové; maže současné; edituje e-mailovou adresu apod., a to ať už automatizovaně importem, skrze API, webový formulář, či jinak anebo manuálně; vede systém o těchto aktivitách záznamy a na konci zúčtovacího období provede součet všech unikátních e-mailových adres, které se v daném období objevily pod účtem Uživatele. Proto se počet zúčtovaných e-mailových adres na konečném vyúčtování může lišit od počtu aktuálně nahraných e-mailových adres, který je viditelný v systému. (Reprezentativní příklad: Účet Uživatele obsahuje 100 platných e-mailových adres k 1. dni zúčtovacího období. V polovině zúčtovacího období Uživatel všech 100 e-mailových adres smaže a nahraje do účtu zcela jiných 200 e-mailových adres. Aktuálně má tedy v účtu 200 adres. Ke konci období systém provede kontrolu jednotlivých transakcí a spočítá unikátní adresy v rámci transakcí celého období – v tomto případě tedy vyúčtuje 300 unikátních adres v rámci aktuálního období. Pokud v následujícím období Uživatel neudělá žádnou změnu, systém na konci dalšího období opět provede kontrolu jednotlivých transakcí a vyúčtuje právě 200 e-mailových adres, protože žádné transakce, které by měly vliv na celkový počet kontaktů v Adresáři, v dalším období neproběhly.)
  V případě, že Uživatel v rámci zúčtovacího období neodeslal žádnou kampaň ani e-mailovou zprávu, nezakládá tato skutečnost nárok na žádnou slevu z příslušného tarifního pásma, které je zpoplatněno podle počtu kontaktů v adresáři. Vždy je uplatněn výše popsaný princip.
  Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tarifní pásma a způsob účtování bez předchozího upozornění. V případě, že nové podmínky by pro Uživatele byly méně výhodné, může uživatel odstoupit od smlouvy bez dalších poplatků.
  Paušální účet podle počtu odeslaných e-mailů
  Paušální účet podle počtu odeslaných e-mailů není automatizovaně dostupný po běžné registraci. Tento typ účtu musí být aktivován po předchozí dohodě s Poskytovatelem a je primárně určen pro partnerskou síť Poskytovatele.
  Cena za Službu je splatná na základě faktury vystavené na konci zúčtovacího období a je splatná do 15ti dnů ode dne vystavení. Faktura je v den vystavení zaslána e-mailem Uživateli/Partnerovi a považuje se za doručenou následujícím dnem. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost prodlužuje o počet dnů prodlení.
  Zúčtovacím obdobím je jeden kalendářní měsíc. Pro účely odvodů daně z přidané hodnoty se datem zdanitelného plnění vždy stává poslední den v zúčtovacím období, za které je faktura vystavena.
  Cena za zúčtovací období je stanovena na základě počtu odeslaných e-mailů, a to ve variantě „Pay as you go“ nebo variantě „Tarif“, kdy cenové podmínky a způsob stanovení ceny této Služby stanoví Ceník.
  Roční předplatné
  Fungování tzv. ročního paušálního účtu upravuje Ceník.

  Individuální účet
  Uživatel si může s Poskytovatelem sjednat Službu s individuálními cenovými podmínkami, a to na základě objednávky Uživatele, kterou Poskytovatel odsouhlasí.
  Pokud není dohodnuto mezi Uživatelem a Poskytovatelem v každém jednotlivém případě jinak, vztahují se podmínky poskytnuté Služby s individuálními cenovými podmínkami přiměřeně ustanovení těchto VOP.
  Zaparkování účtu
  V případě Paušálního účtu podle počtu kontaktů v adresáři (čl. 5.5 VOP) má Uživatel možnost využít možnosti tzv. zaparkování účtu, tedy má možnost přerušit užívání Služby na určité, Uživatelem stanovené období, kterépak nesmí být kratší než 2 měsíce.
  Cena za Službu Zaparkování účtu uvedená v Ceníku je splatná na základě faktury vystavené vždy po uskutečnění objednávky a je splatná do 15ti dnů ode dne vystavení, nebo v jiné lhůtě ujednané mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Faktura je v den vystavení zaslána e-mailem Uživateli.
  Služba Zaparkování účtu se aktivuje od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla tato Služby Poskytovateli uhrazena. Po uplynutí období, v němž byl účet zaparkován, se Uživateli automaticky aktivuje původní tarif, který měl před tímto zaparkováním účtu.
  Službu Zaparkování účtu nelze využít ve lhůtě 2 měsíců před ukončením smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem dle těchto VOP.
  Elektronická fakturace
  Faktury, pro forma faktury, daňové doklady, upomínky a další dokumenty jsou ze strany Poskytovatele zasílány uživateli výhradně elektronicky a to v PDF nebo XML nebo CSV formátu přílohou e-mailu zaslaného na kontaktní e-mailovou adresu Uživatele.
  Uzavřením smluvního vztahu Uživatel souhlasí v elektronickou fakturací a zasíláním dokladů v elektronické podobě.
  Zaslání tištěného dokladu může být ze strany Poskytovatele zpoplatněno dle Ceníku.

 6. Práva Poskytovatele
  V případě, že Uživatel poruší povinnosti stanovené zákonem nebo touto smlouvou nebo neuhradí řádně a včas cenu za Službu má Poskytovatel právo omezit anebo zcela přerušit poskytování Služby. Opětovné zprovoznění Služby po nápravě vadného stavu je zpoplatněno dle Ceníku.
  Mimo výše uvedené má Poskytovatel v případě, že Uživatel poruší povinnosti stanovené zákonem nebo těmito VOP nebo neuhradí řádně a včas cenu za Službu nebo se prohlášení Uživatele dle čl. 4. ukáží jako nepravdivá, má právo bez dalšího okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování Služby. Uživateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení zaplacené ceny za využívání Služby. Volba práva dle odst. 1 tohoto článku nevylučuje následně odstoupení od smlouvy (právo dle odst. 2 tohoto článku).

 7. Reklamace, reklamační řád
  Poskytovatel zaručuje základní parametry a dostupnost služby tzv. SLA (service level agreement) a to 98% v příslušném zúčtovacím období. Do výpočtu SLA se nezahrnuje údržba dle čl. 3. těchto VOP.
  Pokud dostupnost Služby poklesne pod dostupnost garantovanou (SLA) má Uživatel nárok na náhradu. Náhrada bude poskytnuta jen tehdy, pokud nárok na náhradu Uživatel uplatní formou reklamace Služby. Reklamace Služby je ze strany Uživatele možná rovněž v případě porušení podmínek poskytování Služby ze strany Poskytovatele, jak jsou stanoveny v čl. 3.1.3 a 3.1.4 těchto VOP.
  Reklamace Služby musí mít písemnou formu a musí být Uživatelem u Poskytovatele uplatněna nejpozději do 14 dnů po opětovném zprovoznění Služby nebo zjištění porušení podmínek poskytování Služby Poskytovatelem. Později podaná reklamace bude odmítnuta a Uživatel ztrácí nároky na jakoukoliv náhradu.

  Reklamace musí být označena jako reklamace a musí obsahovat identifikaci Uživatele, identifikaci Služby, popis důvodu reklamace a veškeré důležité skutečnosti, datum vzniku nebo datum zjištění důvodu reklamace, datum opětovného zprovoznění Služby a jméno kontaktní osoby.
  Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího přijetí. Je-li reklamace oprávněná, má Uživatel právo na náhradu.
  Podání Reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou Službu.
  Náhrada se stanoví jako 100% alikvótní části ceny za Službu, která z důvodu její nedostupnosti nemohla být využita.

 8. Ochrana osobních údajů Uživatele Služby
  Rozsah osobních údajů. V souladu s čl. 2 těchto VOP vyžaduje Poskytovatel v rámci registrace povinné osobní údaje, které slouží k identifikaci Uživatele, jeho fakturaci a splnění legislativních podmínek a výkon právních povinností pro provoz e-mail marketingové služby – tyto údaje zejména pak slouží pro identifikaci vlastníka/odesílatele kampaně. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyžádat si některé z údajů i po základním registračním procesu. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.
  Fyzické osoby (dále jen FO). Pro identifikaci fyzických osob je nezbytné uvést alespoň: Jméno, Příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození, kontaktní telefonní číslo a kontaktní e-mailovou adresu.
  Právnické osoby (dále jen PO). Pro identifikaci právnických osob, nebo Fyzických osob podnikajících je nezbytné uvést alespoň: Úplný název právnické osoby, sídlo, IČ, DIČ je-li přiděleno, informace o zastupující osobě / jednateli.
  Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud uživatel poskytne v rámci Služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.
  Co se rozumí osobními i citlivými údaji je definováno v zákoně č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“).
  Ochrana osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
  Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům Uživatele a/nebo k jeho uživatelskému účtů a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.
  Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho osobních údajů uvedených v registraci způsobem, který by byl v rozporu s těmito VOP.
  Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje Uživatele za účelem poskytování Služby podle těchto VOP.
  Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů. Uzavřením této smlouvy uděluje Uživatel v souladu s ZZOÚ souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto VOP Poskytovateli jako správci, za účelem identifikace Uživatele při užívání Služby.
  Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním osobních údajů po dobu platnosti smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a souhlasí s jejich archivací po dobu nejdéle 5 let po ukončení smluvního vztahu a to zejména s ohledem na zákonnou povinnosti prokázání vlastníka kampaně. V případě šetření vedeného ze strany ÚOOÚ, soudů nebo orgánu činných v trestním řízení, má Poskytovatel právo držet tyto údaje do skončení předmětného šetření.

  Zpracovatel. Poskytovatel jako správce je oprávněn pověřit v souladu se ZZOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.
  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a odvolání souhlasu. Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení svého účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele, nebo stejně tak změnit jeho rozsah.
  Přístup uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku založení uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZZOÚ. Pokud se Uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se ZZOÚ, má právo požádat Poskytovatele (nebo zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Poskytovatel si vyhrazuje právo přijímat žádosti o informace o zpracování osobních údajů, či jejich výmaz, anonymizaci apod. skrze definované formuláře žádostí.
  Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).
  Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním anonymizovaných registračních a statistických údajů Poskytovatelem pro rozvoj a provoz poskytované Služby. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě uživatele kontaktovat.
  Transakční data a data ze systémových logů. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho pohyb v systému je automaticky monitorován a data o provedených úkonech jsou ukládána do tzv. logu, který slouží pro snazší identifikaci případné chyby, nebo prokázání viny. Stejně tak jsou zaznamenávány a uchovávány všechny informace o incidentech a problémech, které během užívání Služby mohou vzniknout.
  Poskytovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah, spamy a závadnost šířených sdělení a v případě zjištění nesrovnalostí Službu pozastavit a ihned informovat Uživatele.
  Uživatel tímto uděluje svůj výslovný souhlas s uvedením jeho identifikačních údajů v rámci reference, kterou je Poskytovatel oprávněn zveřejnit.

 9. Pověření ke zpracování osobních údajů třetích osob v účtu Uživatele a rozsah zpracování údajů
 10. Vzhledem k tomu, že Poskytovatel poskytuje službu jejíž součástí může být zpracování osobních údajů třetích stran poskytnutých Uživatelem, uzavírají smluvní strany Smlouvu o zpracování osobních údajů, kde Poskytovatel vystupuje v roli Zpracovatele a Uživatel v roli Správce. Textace Smlouvy o zpracování osobních údajů je uvedena v příloze č.1 těchto VOP Smluvní vztah vzniká v souladu s čl. 1 VOP a zaniká dle podmínek čl. 11 VOP.
  Osobní údaje třetích osob. Uživatel tímto výslovně prohlašuje a zavazuje se, že ke zpracování veškerých osobních údajů třetích osob, které Uživatel poskytuje Poskytovateli pro účely užívání Služby, dotčené třetí osoby udělily souhlas dle ZZOÚ a nakládání s těmito osobními údaji je v souladu se ZZOÚ. V tomto případě se má za to, že Uživatel je v roli správce osobních údajů a Poskytovatel Služby pak v roli pověřeného zpracovatele příslušných osobních údajů.

  Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k obsahu Služby, zejména k osobním údajům, k jejich ztrátě či jinému zneužití a zároveň se zavazuje, že obsah Uživatele neposkytne třetím osobám. Uživatel bere na vědomí, že úsilí vyvinuté Poskytovatelem nemusí nutně stačit k tomu, aby osobní údaje byly ochráněny před ztrátou, zcizením či zneužitím. Uživatel bere na vědomí, že k neoprávněnému přístupu k obsahu Služby a jeho zneužití může také dojít použitím nevhodného (nedostatečně silného přístupového hesla. V případě úniku dat se Poskytovatel zavazuje neprodleně o tomto informovat Uživatele (telefonicky, e-mailem).
  Uživatel se zavazuje a výslovně prohlašuje, že využívá a importuje kontakty, u kterých má souhlas k rozesílání obchodních sdělení nebo je získal v souladu s požadavky ZNSIS, a že plní povinnosti dané ZNSIS a legislativou EU, tj. že zejména svým zákazníkům jasně a zřetelně poskytnuta možnost zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s takovým využitím podrobností jejich elektronického kontaktu v době, kdy se shromažďují, a při zasílání každého jednotlivého sdělení.
  Rozsah zpracování – Poskytovatel Služby prostřednictvím Služby zpracovává importované údaje v účtu Uživatele, a to v následujícím rozsahu:
  Aktualizace – jednotlivé e-mailové adresy jsou v rámci rozesílek aktualizovány z pohledu platnosti. Pokud je zjištěna neplatnost e-mailové adresy je o takové skutečnosti učiněn záznam a adresa je tzv. zneplatněna
  Segmentace – Prostřednictvím tzv. Kontakt listů může být prováděna segmentace na základě požadavků Uživatele
  Obohacování dat – Data z kampaní sledující chování přijímacích serverů, poštovních stránek a data o chování jednotlivých uživatelů. Tato data jsou poskytována Uživateli formou statistik
  Profilace – Služba neobsahuje automatizované nástroje na profilaci
  Statistické výpočty – Získaná data z jednotlivých kampaní jsou zpracovávána pomocí statistických metod a zobrazována do podoby statistických ukazatelů
  Geolokace – Na základě IP adresy posledního uzlu je do statistik promítnuta odhadovaná lokace příjemce e-mailu, avšak tato není garantovatelná a nemůže být považována za osobní údaj, neboť se nejedná o přímou IP adresu adresáta.
  Automatizace – Vybrané osobní údaje mohou sloužit jako vstupní parametry pro automatizované kampaně – např. přání k svátku.
  Retenční perioda – Není-li stanoveno jinak, je retenční perioda dat z kampaní stanovena na 1 rok. Po uplynutí této lhůty jsou data smazána.
  Způsob řešení požadavků na transfer, výmaz a anonymizaci – Pro řešení požadavků na transfer, anonymizaci nebo výmaz osobních údajů třetích stran v rámci účtu Uživatele existuje v systému samoobslužný formulář, který Uživatel použije pro požadovaný úkon. Takový úkon je pak proveden automatizovaně a zdarma v rámci ceny Služby a Uživatel je o něm informován. V případě jiných požadavků si Poskytovatel vyhrazuje právo odbavení takových požadavků zpoplatnit.

 11. Vyloučení odpovědnosti
 12. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby, Obsahu Poskytovatele a v případě porušení povinností ze strany Uživatele, zejména pokud se jedná o ochranu hesla a přístupových údajů k uživatelskému účtu, a dále při poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při registraci.
  Poskytovatel dále Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou nebo nepřímou škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s nedoručením e-mailu či doručením poškozeného či neúplného e-mailu.

 13. Zánik smluvního vztahu
 14. Registrace Uživatele vede k uzavření smluvního vztahu na dobu neurčitou.

  Poskytovatel i Uživatel mají právo jednostranně vypovědět Službu bez udání důvodů. V takovém případě je výpovědní lhůta stanovena na jeden kalendářní měsíc, nebyla-li mezi Uživatelem a Poskytovatelem ujednána individuálně jiná délka výpovědní doby, a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Rozhodným okamžikem výpovědi je datum doručení písemné (nebo e-mailové) výpovědi druhé smluvní straně.
  V případě výpovědi Služby ze strany Poskytovatele bez udání důvodu, má Uživatel právo na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité ceny za využívání Služby. Toto právo nevzniká, je-li důvodem výpovědi porušení VOP ze strany Uživatele. V případě, že Uživatel obdržel bezplatný benefit ze strany Poskytovatele (např. volné kredity, nebo období zdarma k vyzkoušení služby), nemá Uživatel nárok na náhradu za ztrátu tímto způsobem takto získaného benefitu.
  Je-li důvodem výpovědi smlouvy ze strany Poskytovatele nezaplacení poplatků za Službu (nebo jiné služby) ze strany Uživatele, má Poskytovatel právo předat vymáhání pohledávky třetí straně a to včetně poskytnutí osobních a kontaktních údajů Uživatele, které za tímto účelem eviduje.
  V případě výpovědi Služby ze strany Uživatele, nevzniká Uživateli nárok na vrácení zaplacené a
  nevyužité ceny, ani její poměrné části za využívání Služby.
  Poskytovatel má právo smlouvu vypovědět k datu doručení výpovědi v případě, že bez své viny ztratil způsobilost k poskytování Služby, tj. například změnou právních předpisů apod. Zaplacená a nevyužitá cena za Službu bude v takovém případě vrácena Uživateli.
  Poskytovatel i Uživatel mají právo jednostranně odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností v případě podstatného porušení podmínek těchto VOP. V případě odstoupení od smlouvy Poskytovatelem nemá Uživatel nárok na vrácení zaplacené a nevyužité ceny, ani její poměrné části za využívání Služby.
  Výpověď nebo odstoupení od smlouvy může být zaslána buď poštou, osobně, e-mailem nebo jiným podobným způsobem s podpisem oprávněného zástupce Uživatele.

  Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.7.2020

VOP Příloha č.1 - SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ
Preambule
Poskytovatel a Uživatel jakožto smluvní strany definované ve VOP Služby dooxmail.com uzavírají v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů neboli „GDPR“ následující Smlouvu o zpracování osobních údajů, která je smlouvou závislou na VOP.

Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je závazek Zpracovatele zpracovávat pro Správce osobní údaje, k nimž získá Zpracovatel přístup na základě zřízení účtu ve Službě dooxmail.com a vložení dat Správcem, a dále závazek Smluvních stran zachovávat mlčenlivost o těchto vzájemně poskytnutých informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

Prohlášení Správce
Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“) Správce prohlašuje, že osobní údaje svěřené Zpracovateli. této Smlouvy jsou Správcem získávány a zpracovávány v souladu s GDPR, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu.
Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit Zpracovatele ke zpracovávání osobních údajů ve smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve Smlouvě stanovenou.

Zpracování údajů
Správce pověřuje Zpracovatele po dobu účinnosti Smlouvy ke zpracování všech osobních údajů v souvislosti s plněním povinností dle VOP v rozsahu, který je určen importovanými datovými strukturami.
Správce se zavazuje neimportovat ani jinak nevkládat do Služby citlivé údaje třetích stran.
Osobní údaje specifikované v prvním odstavci tohoto článku je Zpracovatel oprávněn zpracovávat za účelem plnění dle VOP v následujícím rozsahu: shromažďování, předávání, profilace, segmentace, analytické a statistické výpočty, anonymizace, pseudonymizace, výmaz.

Práva a povinnosti Smluvních stran
Smluvní strany se zavazují vzájemně si neprodleně ohlašovat všechny jim známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
Správce se zavazuje poskytnout Zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění této Smlouvy, zejména je zpracovatel správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle čl. 32 až čl. 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací jež má zpracovatel k dispozici. Zpracovatel se rovněž zavazuje poskytnout správci součinnost v souvislosti s výkonem práv subjektů údajů dle čl. 16 až 21 GDPR.
Zpracovatel je povinen s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, jež s sebou zpracování nese, zavést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně učinil opatření dle čl. 32 ods.1 písm. a) až d) GDPR.

 

Správce je povinen v případě, že pro plnění povinností Zpracovatele dle této Smlouvy jsou nutné jakékoli písemné podklady, předat tyto podklady Zpracovateli bez zbytečného odkladu poté, co o to bude Zpracovatelem požádán.
Zpracovatel je povinen přijmout taková opatření, spolu s vnitřními postupy vedoucí k odhalování a zvládání případů porušení zabezpečení a zohlednit zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztrátu, změnu nebo neoprávněné poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.
Mezi taková opatření může patřit mimo jiné: přesně stanovit pravidla pro práci s danými informačními systémy, zajistit, aby systémy pro automatizované zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, aby tyto osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány a zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům, zejména prostřednictvím nastavení hesel, přístupových práv, šifrování, centrálního pultu ochrany, dokumentace k přijatým technicko-organizačním opatřením, zámků, mříží apod.
Zpracovatel je povinen v souladu s čl. 33 odst. 2 GDPR bez zbytečného odkladu, jakmile zjistí porušení zabezpečení osobních údajů ohlásit toto porušení správci. Ohlášení bude provedeno na kontaktní e-mailové adresy.
Informační povinnost dle čl. 13 a čl. 14 GDPR, ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány dle této Smlouvy, bude plněna Správcem, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
Pokud zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem správce provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této smlouvě mezi správcem a zpracovatelem, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR.
Dojde-li z jakéhokoli důvodu (např. z důvodu legislativních změn, rozhodnutí státního orgánu atp.) k nutnosti změny dohodnutých pravidel při plnění předmětu této Smlouvy, zavazuje se Správce neprodleně o této skutečnosti Zpracovatele informovat. Smluvní strany jsou povinny v takovém případě zahájit jednání o změně této Smlouvy.
Zpracovatel je povinen postupovat při poskytování plnění dle této Smlouvy v souladu s GDPR a dalšími národními předpisy, s odbornou péčí, řídit se pokyny Správce a jednat v souladu se zájmy Správce.

Zpracovatel se zavazuje:
Zpracovávat osobní údaje na základě doložených pokynů správce, včetně předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; v takovém případě zpracovatel správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu; Pro vyloučení pochyb se má za to, že rozsah povoleného zpracování je dán samotným charakterem Služby.
Zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
zohledňovat povahu zpracování, být správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů;

 

v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje buď vymazat, nebo je vrátit správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymazat existující kopie, pokud není zákonný důvod k uložení daných osobních údajů.

Cena za služby
Automatizované nástroje pro správu osobních údajů jsou součástí ceny Služby.
Individuální a jiné požadavky ze strany Správce jsou zpoplatněny dle Ceníku Zpracovatele.

Trvání a zánik Smlouvy
Tato Smlouva vzniká dnem registrace Správce do Služby a to v souladu s čl. 1 a s čl. 2 VOP.
Tato Smlouva zaniká dle pravidel definovaných ve VOP Služby společně se zánikem celého Smluvního vztahu.

Ostatní ustanovení
Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky a dále zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Smlouva je uzavřena na dálku elektronicky.

--- konec textu ---